Blauwborst

April, genieten van de vogeltrek

Eind april begint de voorjaarstrek echt grote vormen aan te nemen. Zeker in de ochtend en op dagen met zuidoostenwind kan je geweldige aantallen en soorten vogels zien.

Nationaal Park Duinen van Texel

Een heerlijke wandeling door één van de vele natuurgebieden van het Nationaal Park Duinen van Texel kan zo maar een soortenlijst van meer dan 80 verschillende vogelsoorten opleveren. In april is een wandeling rondom één van de Horsmeertjes echt een aanrader. Daar tref je vele zingende moerasvogels zoals de blauwborst en met wat geluk hoor je daar de nachtegaal zingen. In De Slufter kun je genieten van de zingende veldleeuweriken en in De Muy zingen de nachtegalen en zie je vele gele kwikstaarten.

Natuurcentrum De Marel

Een wandeling die in april niet mag ontbreken is een wandeling vanaf Natuurcentrum De Marel door het weidevogelgebied Waalenburg. Hier zie je vele grutto’s en met wat geluk ook kemphanen. In de lucht zingen continu de veldleeuweriken en als je goed oplet kan je in april de eerste harlekijnorchissen alweer zien bloeien.

Zwaluwen en kwikstaarten

Door de wind worden noordwaarts vliegende vogels naar de kust gestuwd, waardoor ze laag en geconcentreerd over Texel vliegen. Boerenzwaluwen, oeverzwaluwen en huiszwaluwen vliegen laag over de zeereep naar het noordoosten en heel soms vliegt er een roodstuitzwaluw tussen, een zeer zeldzame vogel uit het zuiden van Europa. Gele kwikstaarten vliegen in kleine groepjes langs de Waddendijk naar het noorden. Vanaf half april worden er ook Engelse kwikstaarten gezien en begin mei maak je kans op Noordse kwikstaarten, allemaal zeer fraaie vogels, met name de mannetjes.

De noordpunt

De noordpunt van Texel is in april een heerlijk gebied om vogels te kijken, zeker als in het voorjaar alle vogels aan het zingen en baltsen zijn en er iedere week nieuwe soorten arriveren. De Waddenzee en de Noordzee komen bij de noordpunt samen dus daar is veel voedsel voor de zeevogels en steltlopers. De noordkant van Texel is met de Eierlandse Duinen, het Renvogelveld en De Robbenjager erg gevarieerd. Daarnaast zijn het voor de trekvogels die nog verder naar het noorden moeten vliegen de laatste gebieden waar ze nog even kunnen rusten en eten kunnen vinden, voordat ze ver over zee richting Scandinavië moeten vliegen.

In de struikencomplexen in de duinen broeden blauwborsten, een van de mooiste soorten die ons eiland rijk is. Daarnaast broeden er veel fitissen, grasmussen en roodborsttapuiten. De fitis en grasmus zijn pas net terug uit hun overwinteringsgebieden in de Sahel in Afrika en zingen uit volle borst om hun territorium af te bakenen. Op de kale duinhellingen foerageren tapuiten op loopkevers en andere insecten. Deze soort broedt in de vele konijnenholen in het gebied. Het zijn prachtige vogels maar ze zijn helaas ook erg kwetsbaar. Het is daarom van belang om op de paden te blijven en niet te dichtbij te komen, anders worden de vogels mogelijk verstoord.

Eenden en rietvogels

Op het Renvogelveld en de plas achter de Robbenjager vind je eendensoorten als pijlstaarten, slobeenden, wintertalingen en smienten die op weg zijn naar hun broedgebieden in het hoge noorden, ook zitten er soms zomertalingen. Deze soorten zijn in hun voorjaarskleed werkelijk een lust voor het oog.

Op de plas achter de Robbenjager kun je in de vroege ochtend de dodaars horen baltsen, een soort hinnikend geluid. Op zee jagen grote sterns, visdieven en ook enkele dwergsterns op visjes. De eiders zijn inmiddels aan het broeden en in mei kun je de eerste jongen al tegenkomen. In de rietranden van de plas achter de Robbenjager kan je rietvogels als de rietzanger, rietgors, blauwborst en kleine karekiet horen zingen.

Roofvogels

Op goede dagen rond half en eind april kan je op Texel ook genieten van de roofvogeltrek. Zo worden dan regelmatig een zwarte wouw of een visarend gezien, twee zeldzame roofvogels op het eiland. In de trektijd kun je veel soorten waarnemen die je normaal gesproken maar weinig ziet.

Meer lente op Texel

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief