Mijn Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Gezamenlijke invloeden

Het Nationaal Park 'Duinen van Texel' beslaat het gehele duingebied van Texel inclusief het bos. Het duinlandschap van Texel is het resultaat van het eeuwenlange samenspel van bodem en klimaat, wind en water, planten en dieren en van de mens. De gezamenlijke invloeden maken het Nationaal Park Duinen van Texel in sommige opzichten tot een uniek natuurgebied. 

Uniek in Nederland

slufterDe hoogste natuurwaarden zijn te vinden in de Horspolders en omgeving, in de Slufter, in natte duinvalleien en in gebieden waar zoet water de duinen verlaat naar omliggende kweldergebieden of de aangrenzende polders. De ecologische kwaliteit ervan is uniek in Nederland.

De Texelse duinen bevinden zich aan de westkant van het eiland. Bij Den Hoorn is het duingebied het breedst, maar De Koog wordt door slechts twee duinenrijen tegen de zee beschermd. Aan het einde van de vorige eeuw werd een sloot gegraven voor de afwatering van de duinen. Het Nationaal Park Duinen van Texel is ongeveer 43 km2 groot.

Ontwatering

Duinen kerkje Den HoornIn 'Texel, het vogeleiland' (1957) schrijft J. Drijver hierover: 'Een van de grootste rampen, die de vogelbevolking heeft getroffen, is ontegenzeglijk geweest de ontwatering van de lange reeks van duinplassen en -moerassen die zich uitstrekte van de Blekersvallei, ten noordwesten van de Fonteinsnol (nol = duin) tot aan het Pompevlak, ten zuidwesten van Den Hoorn,  tussen de strandpalen 16 en 7.

Betekenis Fonteinsnol
Fonteinsnol is een hoge duin (= nol) en aan een waterbron (= fontein) die ontsprong op de noordoostelijke helling van de Fonteinsnol. Het bronwater werd gebruikt om het gebied rond den Hoorn (de mient) nat te houden, via talloze snelstromende beekjes of duinrellen.
In 1895 werd het Tesselse bos aangelegd en werd de Fonteinsnol vergraven. Helaas ging de bron door opdroging verloren toen de Moksloot werd gegraven.

Thans zou zulk een schennis van het duinlandschap stellig voorkomen kunnen worden, maar de overwegingen, die er toe geleid hebben de betrekkelijk jonge duinmeertjes de Muy en de Geul van staatswege tot natuurmonument te verklaren, waren een tachtig jaar geleden het Nederlandse volk, en ook de regering, nog volkomen vreemd'.

Domein voor vogels en planten

lepelaarTot 1987 werd dit gebied gebruikt als waterwingebied. Daartoe was bovengenoemde ontwateringssloot afgedamd en kon de natuur zich weer enigszins herstellen. In 1993 zijn de werkzaamheden voltooid waarbij het gebied geheel in de oude staat teruggebracht is. Het drassige, deels onder water staand gebied is weer het domein van tientallen vogel- en plantensoorten geworden.

Kalkarme duinen

Per duingebied komen tamelijk grote verschillen in flora voor. Deze ontstaan door de vochtigheidsgraad en het klimaat, maar vooral door de hoeveelheid kalk in de duinen. De Texelse duinen zijn in principe kalkarm, maar het kalkgehalte kan sterk variëren. In de oudere duinen is de kalk in de loop der jaren naar de diepere grondlagen gezakt. Deze duinen zijn daardoor begroeid met planten die weinig kalk nodig hebben, zoals zandzegge.

Jonge duinen

In jongere kalkrijke duinen bij de zeereep groeien planten, zoals de duindoorn, die wel een dergelijke bodem nodig hebben. Daarnaast speelt een rol dat aan de zeereep de wind het krachtigst is en het zoutgehalte van de lucht het hoogst.

Staatsbosbeheer

Nationale parken zijn speciale aandachtsgebieden van de Rijksoverheid.
Hier gelden de volgende doelstellingen:

  • Nationaalpark_staatsbosbeheerganzenNatuurbehoud en ontwikkeling
  •  Voorlichting en educatie
  • Natuurgerichte recreatie
  • Onderzoek

Bezoekers zijn hartelijk welkom in het Nationaal Park Duinen van Texel. Staatsbosbeheer heeft een uitgebreid net van wandelpaden door het Nationaal Park opengesteld. Ook zijn er fiets- en ruiterpaden. Vooral in het bos zijn veel voorzieningen. Hier vindt u ook speelweiden, barbecueplaatsen en een terreinfietsroute.

Meer informatie vindt u op de websites van Staatsbosbeheer en Nationaal Park de Duinen van Texel.

x Om Texel.net goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.